Instrumenten voor een lokaal gokbeleid

Heel wat lokale besturen erkennen de ernst van de gokproblematiek en leggen zich vastberaden toe op interventies om dit aan te pakken. Het lokaal bestuur heeft de mogelijkheid om ondersteund door een regionale preventiewerker van Integra een nieuw gokbeleid te formuleren of het bestaande beleid te herzien. Binnen dit kader wordt de nadruk gelegd op effectieve regelgeving en omgevingsinterventies. 

Sinds 2021 heeft het Grondwettelijk Hof meer bevoegdheden toegekend aan lokale besturen, waardoor zij een cruciale rol spelen in het beheersen van gokgerelateerde activiteiten binnen hun gemeenschap. Een belangrijk precedent hiervoor is vastgelegd in Arrest nr. 177/2021 van 9 december 2021, waarin het Hof bepaalt dat lokale besturen de bevoegdheid hebben om de vernieuwing van convenanten met bestaande gokkantoren te weigeren, met name die zich in de nabijheid van scholen of andere locaties waar veel jongeren samenkomen bevinden. Dit biedt een krachtig instrument voor lokale overheden om de verspreiding en impact van gokverslaving binnen kwetsbare gemeenschappen effectief te beheersen en te verminderen. 

Bewustwording is cruciaal. Het is belangrijk dat we mensen aanmoedigen om hulp te zoeken, stigma's te doorbreken en preventieve maatregelen te nemen om problemen te voorkomen. Daarnaast ligt de focus op het deskundig en bekwaam maken van degenen die vaak in contact komen met de doelgroep, zoals eerstelijnswerkers. Door hen te voorzien van de nodige kennis en vaardigheden kunnen zij effectief bijdragen aan het herkennen, ondersteunen en doorverwijzen van mensen die te maken hebben met gokproblemen. Het is een integrale benadering die ervoor zorgt dat hulp beschikbaar en toegankelijk is voor iedereen die het nodig heeft. 

Daarom zullen de regionale preventiewerkers beschikbare informatie, preventiemethodieken en materialen kenbaar maken en ter beschikking stellen aan de Limburgse gemeenten. Heb jij als lokaal bestuur vragen rond dit thema of wil je aan de slag met het lokale gokbeleid? Neem dan contact op met jouw regionale preventiewerker.